Zajímavosti

Nákupní řád


SURTEP, s.r.o.
Švermova 1368
Beroun,266 01

Nákupní řád slouží k zjednodušení nebo objasnění postupu při nákupu v našem internetovém obchodě.


   1. Vyberte z nabídky v e-shopu daný výrobek nebo produkt o který jste projevily zájem a kliknutím na políčko (poslední políčko v pravé části)ve kterém je zobrazen oranžový nákupní koš ,vložíte výrobek do nákupního koše.U každého výrobku je automaticky naším systémem nastaven jeden kus požadovaného zboží v případě že od jednoho výrobku chcete objednat více kusů klikněte na výrobek vícekrát nebo změňte počet požadovaného produktu v bílém políčku které ukazuje požadovaný počet kusů.Postupujte takto i u dalších výrobků.V pravé horní polovině je zobrazen Váš celkový nákup i z celkovou cenou bez DPH a tučně s daní.


   2. Pokud jste spokojeni z útratou neváhejte a klikněte v pravé horní polovině ,kde se vám zobrazuje celková cena na políčko objednat.Otevře se Vám stránka na které máte své objednané zboží.Pokud chcete upravit přidat nebo odebrat zboží z nákupního košíku upravte požadovaný počet kusů nebo zadejte číslo 0 (při odebrání zboží).Po kliknutí na spodní políčko přepočítat Vám systém obchodu automaticky upraví cenu zboží. Poté klikněte na políčko objednat.


   3. Otevře se Vám stránka z objednávkou.

      Vyberte ze tří možností:

          * Přihlásit

          * Registrovat

          * Nákup bez registrace
Vyplňte kontaktní údaje nebo při přihlášení zadejte heslo a kód. Odešlete údaje a poté zadejte způsob dopravy zboží dle nabídky.

Naše firma Surtep, s.r.o. respektuje vaše soukromí. Pro poskytování našich služeb však potřebujeme znát vaše osobní data. Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou chráněna před zneužitím, pouze v případě porušení kupní smlouvy tyto data budou poskytnuty advokátní kanceláři.


Při nákupu jsou nezbytné následující údaje:

• Jméno a příjmení
• dodací adresa
• telefonické a emailové spojení
• tyto informace jsou nezbytné pro dodávku zboží a vystavení daňového dokladu.

Děkujeme za čas ztrávený čtením tohoto zrychleného nákupního řádu.

 

Zákon o Elektroodpadech

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás touto cestou oficiálně informovali o stanovisku a postupu společnosti Hry a Herní Konzole ve věci aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem „Zákon o elektronickém odpadu“, na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se na likvidaci těchto zařízení. Společnost Hry a Herní Konzole se stává členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výběr příspěvku na likvidaci „elektroodpadu“ bude prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který bude uváděn na každém prodejním dokladu jako samostatná položka. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Výše poplatku je v současné době ve stavu jednání mezi zástupci sběrného systému REMA a Ministerstva Životního prostředí (MŽP), jejich přesný soupis s cenou jednotlivých položek by měl být zveřejněn nejpozději 13.8.2005. Zároveň budou veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené naši společností obsahovat informaci - „Společnost řeší elektroodpad v rámci REMAsystému.

Informace o sběrných místech na http://www.remasystem.cz/“ Společnost Hry a Herní Konzole přistupuje k aplikaci těchto poplatků od 1.9.2005.

Plné znění zákona o elektroodpadech

185/2001 Sb.

ZÁKON O ELEKTROODPADECH

ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb. , 275/2002 Sb. , 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb. , 167/2004 Sb. , 188/2004 Sb. (část) Změna: 317/2004 Sb. Změna: 7/2005 Sb. Změna: 7/2005 Sb. (část) Změna: 7/2005 Sb. (část)

Ustanovení týkající se elektroodpadu

Díl 8 Elektrická a elektronická zařízení

§ 37f

# (1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství 31m) stanoví povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.

# (2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam výrobků, které spadají do skupin elektrických a elektronických zařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

§ 37g

Základní pojmy

Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí

# a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen 'elektrozařízení') - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu,

# b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení,

# c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny,

# d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu,

# e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku 31n)


# 1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo

# 2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo

# 3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh,

# f) elektrozařízením pocházejícím z domácností - použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

# g) zpětným odběrem elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném,

# h) odděleným sběrem elektroodpadu - odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném.

§ 37h

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení

# (1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu


# a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,

# b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy; smluvní strany odpovídají za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně,

# c) přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona; odpovědnost výrobců za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.


# (2) Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění povinností podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok (dále jen 'roční zpráva') a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. března. V případě, že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 1 společně s jiným výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou roční zprávu. V případě podle odstavce 1 písm. c) zpracovává roční zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje roční zprávu podle § 38 odst. 10.


# (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců podle odstavce 1 a obsah roční zprávy podle odstavce 2.

 

 

 

Dodatek k nákupnímu řádu

Storno poplatky, smluvní pokuta

1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Dne 10.6.2008 v Berouně